Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Барател на услугата:

Адреса

Барам да ми се издадат микролокациски услови за:

(доколку се повеќе, се запишува број на КП која што го зафаќа најголемиот дел од градбата)

Во прилог: копија од имотен лист или копиja од катастарски план (незадолжително).

Click or drag a file to this area to upload.
Дозволени екстензии: .png, .gif, .jpg, .doc, .xls, .ppt, .pdf
Потпис

Се согласувам испраќањето на овој формулар да делува како мој личен електронски потпис.

ПРЕСМЕТКА НА НАДОМЕСТОК: Согласно Закон за административни такси: 50 денари + 500 денари.

НАЗИВ НА ПРИМАЧОТ: Трезорска Сметка - Буџет на Општина Центар
БАНКА НА ПРИМАЧОТ: НБРМ
СМЕТКА: 100000000063095
ИЗНОС: 550,00 денари
УПЛАТНА СМЕТКА: 840 182 03182
ПРЕТХОДНА ШИФРА И ПРОГРАМА: 722315 00
ЦЕЛ НА ДОЗНАКА: Административна такса

Close Search Window