Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Податоци за подносителот на барањето:

Барам да ми се издаде:

Одобрение за вршење дејност надвор од деловен простор:
Општина Центар во Скопје

Во прилог на барањето доставувам:

1. За вршење дејност надвор од деловен простор:

 • извод од соодветен регистар каде што е регистриран барателот (не постар од 6 месеци);
 • потврда за исполнување на минимално - технички услови за вршење дејност;
 • имотен лист со соодветна намена на деловниот простор (не постар од 6 месеци) или договор за
  закуп;
 • копија од катастарски план;
 • Писмена согласност од мнозинството сопственици на посебните делови од станбено деловниот објект, односно од влезот во објектот, кои претставуваат повеќе од половината сопственици на
  посебните делови на објектот, односно од влезот во објектот пред кој ќе се врши дејноста, заверена на нотар (заверена на нотар);
 • Писмена согласност од сопствениците на земјиштето во рамки на градежната парцела согласно ДУП, доколку барањето не е за вршење дејност на јавна површина, заверена на нотар;

2. Елаборат/проект* во кој е дефинирана површината за вршење дејност во четири примерока и на ЦД, со следната содржина:

 • назив и седиште на заинтересираниот субјект;
 • регистрација на дејност, лиценца и овластување од проектантската куќа и одговорниот проектант;
 • технички опис и приказ на урбаната опрема/фотографии и сл.;
 • извод од ДУП за предметниот локалитет и микро-локациски услови во размер 1:1000, кои претставуваат извод од Програмата за урбана опрема доколку се бара поставување урбана опрема;
 • детални цртежи со опис на постојната состојба и околниот простор со околните објекти и елементи на
  постојната комунална опрема, зеленило и инфраструктура (ситуација 1:500 и 1:200);
 • детални цртежи со опис на предложената состојба и околниот простор со околните објекти и
  елементи на постојната комунална опрема, зеленило и инфраструктура (ситуација 1:500 и 1:200, основи 1:100 и пресеци 1:100 или 1:50);**

* (доколку се бара и поставување урбана опрема, тоа е истиот елаборат)

** 1. Сите детални цртежи и проекти треба да содржат приказ на регулациона линија, линија на градежна парцела, градежна линија, приказ на постојните објекти кои се наоѓаат околу бараната површина, заедно со нивните влезови, излозите и други фасадни отвори во приземјето, рампи и скали, како и велосипедските патеки, дрвјата, дрворедите, уличното осветлување, рекламните паноа, клупите, корпите за отпадоци, столпчињата, ПП апаратите, хидрантите, електричните разводни ормани и другите комунални елементи, односно објекти на комунална инфраструктура.
2. Деталните цртежи и проекти со опис на новата состојба треба да ги содржат границите и димензиите на површината на која се бара да се постави урбаната опрема и слободната проодна површина, како и пристапот за интервентни возила (пожарна, брза помош, полиција).
3. Сите елементи прикажани на деталните цртежи и проекти мора да бидат котирани и прецизно исцртани.
4. Површината за вршење дејност (и поставување урбана опрема) мора да биде дефинирана и со геодетски точки (координати) на посебен графички прилог во состав на елаборатот/проектот.

3. Уплатница од 600,00 денари на ПП50 образец (тарифен број 93);

Click or drag a file to this area to upload.
Дозволени екстензии: .png, .gif, .jpg, .doc, .xls, .ppt, .pdf

Изјава:

 • Изјавувам дека сум согласен личните податоци наведени во барањето да се користат за потребите на Општина Центар - Скопје за спроведување на оваа постапка.
 • Изјавувам дека сум согласен сите известувања при спроведување на оваа постапка да се вршат со испраќање на документи преку електронски средства наведени во барањето.
Потпис

Се согласувам испраќањето на овој формулар да делува како мој личен електронски потпис.

Напомена:

 • Целокупната документација ќе се издава само на барателот или на лице со полномошно заверено на нотар.
 • Aдминистративната такса за услугите на Општина Центар – Скопје се доставува заедно со дополнителната пропратна документација во архивата на Општина Центар - Скопје

НАЗИВ НА ПРИМАЧОТ: Трезорска Сметка Буџет на Општина Центар – Скопје
БАНКА НА ПРИМАЧОТ: НБРМ
СМЕТКА: 100000000063095
ИЗНОС: 600,00 денари
УПЛАТНА СМЕТКА: 840 182 03182
ПРЕТХОДНА ШИФРА И ПРОГРАМА: 722315 00
ЦЕЛ НА ДОЗНАКА: Административна такса тарифен број 93

Close Search Window