Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Податоци за подносителот на барањето:

* Задолжително да се пополни

Барам да ми се издаде:

Решение за поставување на урбана опрема: *
Затварање на просторот

Во прилог на барањето доставувам:

1. Извод од соодветен регистар каде што е регистриран барателот (не постар од 6 месеци);

2. Потврда за исполнување на минимално - технички услови за вршење дејност – комерцијалноугостителска, за улично продавање, за подолг временски период;

3. Елаборат/проект *** за поставување на урбана опрема во четири примерока и на ЦД, со следната
содржина:

 • назив и седиште на заинтересираниот субјект;
 • регистрација на дејност, лиценца и овластување од одговорна проектантска куќа и одговорниот
  проектант;
 • технички опис и приказ на урбаната опрема/фотографии и сл.;
 • извод од ДУП за предметниот локалитет или микро-локациски услови во размер 1:1000;
 • детални цртежи со опис на постојната состојба и околниот простор со околните објекти и елементи на комунална опрема и инфраструктура (ситуација 1:500 или 1:200);
 • детални цртежи со опис на новата состојба и околниот простор со околните објекти и елементи на комунална опрема и инфраструктура (ситуација 1:500 или 1:200, основи 1:200 или 1:100, пресеци 1:100 или 1:50 и детали 1:50 или 1:25) дополнително доставуваат заинтересираните субјекти за поставување на комунална урбана опрема и рекламно-информативна урбана опрема.

4. За поставување монтажно-демонтажни челични конструкции во функција на манифестации, како што се:

 • бини, сцени о придружни содржини;
 • слободно стоечки натстрешници и сл.;
 • монтажно демонтажни етажни паркинзи;

5. Покрај наведената документација од алинеа 3, потребно е да се достави и ревидиран основен проект со предвидените фази.

6. Уплатница од 1.000,00 денари на ПП50 образец (тарифен број 93).

Click or drag a file to this area to upload.
Дозволени екстензии: .png, .gif, .jpg, .doc, .xls, .ppt, .pdf

Изјава:

 • Изјавувам дека сум согласен личните податоци наведени во барањето да се користат за потребите на Општина Центар - Скопје за спроведување на оваа постапка.
 • Изјавувам дека сум согласен сите известувања при спроведување на оваа постапка да се вршат со испраќање на документи преку електронски средства наведени во барањето. испраќање на документи преку електронски средства наведени во барањето.
Потпис

Се согласувам испраќањето на овој формулар да делува како мој личен електронски потпис.

Напомена:

 • Целокупната документација ќе се издава само на барателот или на лице со полномошно заверено на нотар.
 • Aдминистративната такса за услугите на Општина Центар – Скопје се доставува заедно со дополнителната пропратна документација во архивата на Општина Центар - Скопје.

НАЗИВ НА ПРИМАЧОТ: Трезорска Сметка Буџет на Општина Центар – Скопје
БАНКА НА ПРИМАЧОТ: НБРМ
СМЕТКА: 100000000063095
ИЗНОС: 1000,00 денари
УПЛАТНА СМЕТКА: 840 182 03182
ПРЕТХОДНА ШИФРА И ПРОГРАМА: 722315 00
ЦЕЛ НА ДОЗНАКА: Административна такса тарифен број 93

Close Search Window