ORCE NIKOLOV

ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА СМИРУВАЊЕ НА СООБРАЌАЈОТ ПРЕКУ ВОВЕДУВАЊЕ НА ФИЗИЧКИ МЕРКИ, ВОВЕДУВАЊЕ НА ВЕЛОСИПЕДСКИ ПАТЕКИ, УНАПРЕДУВАЊЕ НА ПЕШАЧКИТЕ ТОКОВИ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА СТАЦИОНАРНИОТ СООБРАЌАЈ ВО ОПШТИНА ЦЕНТАР – СКОПЈЕ ЗА УЛИЦА ОРЦЕ НИКОЛОВ

Целта на овој проект е да се зголеми безбедноста на улицата Орце Николов преку воведување на физички мерки за смирување на сообраќајот, а со тоа да се намали бојот на сообраќајни незгоди на овој потег. 

Да се стимулираат пешачките токови каде што ќе се даде приоритет на пешаците и ќе се зголеми нивната безбедност при движење по должина на улицата Орце Николов. 

Да се воведат велосипедски ленти кои ќе овозможат поврзување на велосипедистите со останатите велосипедски патеки кои веќе постојат или се предвидени согласно Планот за развој на велосипедски патеки на Град Скопје и со тоа ќе им се даде соодветен простор на велосипедистите за нивно безбедно движење.

Детали на проектот

Во опфатот на сообраќајно-техничката документација влегува постојната состојба на мрежата на улицата Орце Николов во урбаната четврт Дебар Маало 1 и 2 и тоа со следниве граници на опфат: Од запад улица Рузвелтова Од исток бул. Св. Климент Охридски Дефинираниот простор за изработка на наведениот проектен документ зафаќа површина од 2,4 ха односно 23939,41м2.

ПОВРШИНА 23.939М²

Велосипедски патеки

Тротоари

Предметната локација е опфатена во рамките на урбаниот опфат на Просторниот План на Република Македонија, според кој се изработени ГУП на Град Скопје (2012- 2022) донесен со одлука бр. 07-5068/1• од 03.12.2012 Изменување и дополнување на ДУП Градска Четврт „Дебар• Маало 1„ донесен со одлука бр. 07-9816/4 од 21.12.2012 година Изменување и дополнување на ДУП Градска Четврт „Дебар• Маало 2„ донесен со одлука бр. 07-3727/2 од 28.12.2009 година

Доколку имате некоја сугестија или предлог испратете ни преку оваа контакт форма

  • Drop files here or

ДОКУМЕНТАЦИЈА

Close Search Window