Формулари

ДокументПРЕЗЕМИ
Даночна пријава за утвордување на данок на имот ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Барање за доделување на парична помош за новороденче ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Барање за пристап до информации од јавен карактер ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Постапка за барање за пристап до информации од јавен карактер ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Барање за увид во документација ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Барање за разгледување на списи ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Барање за пренасочување на уплатени средства ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Барање за поврат на средства ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Барање за еднократна помош за тешка здравствена или материјална состојба ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Барање за надомест за урбедување на земјиште ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Барање за користење на името ЦЕНТАР во новооснована фирма ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Барање за упис во Регистар на физички лица кои вршат угостителска дејност ПРЕЗЕМИ
Барање за бришење од Регистар на физички лица кои вршат угостителска дејност ПРЕЗЕМИ
Барање за Заверка на нормативи за храна и пијалоци ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ

Детални урбанистички планови

Донесени Во фаза на анкета
ДокументПРЕЗЕМИ

Јавни Набавки

2019 2018
ДокументПРЕЗЕМИ
ДокументПРЕЗЕМИ

Финансии

2018 2017
ДокументПРЕЗЕМИ
Close Search Window