Формулари

ДокументПРЕЗЕМИ
Даночна пријава за утвордување на данок на имот ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Барање за доделување на парична помош за новороденче ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Барање за пристап до информации од јавен карактер ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Постапка за барање за пристап до информации од јавен карактер ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Барање за увид во документација ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Барање за разгледување на списи ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Барање за пренасочување на уплатени средства ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Барање за поврат на средства ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Барање за еднократна помош за тешка здравствена или материјална состојба ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Барање за надомест за урбедување на земјиште ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Барање за користење на името ЦЕНТАР во новооснована фирма ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Барање за упис во Регистар на физички лица кои вршат угостителска дејност ПРЕЗЕМИ
Барање за бришење од Регистар на физички лица кои вршат угостителска дејност ПРЕЗЕМИ
Барање за Заверка на нормативи за храна и пијалоци ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ

Детални урбанистички планови

Донесени Во фаза на анкета
ДокументПРЕЗЕМИ

Јавни Набавки

2019 2018
ДокументПРЕЗЕМИ
Тендерска документација -Ревизија на проектна документација од областа на просторно и урбанистичко планирање, архитектура и градежништво за потребите на Општина Центар-Скопје ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Тендерска документација - Одржување на апликација за архива и дитрибуирана архива ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
7-Тендерска документација - ИНВЕНТАР ООУ КАПИШТЕЦ ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
6-Тендерска документација - ГЕОДЕТСКИ УСЛУГИ ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
5-Тендерска документација -Санација (одржување) на урбана опрема ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
4-Тендерска документација - Изработка на проектна документација ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
3-Тендерска документација - Прехрамбени продукти - набавка од мала вредност ПРЕЗЕМИ
2-Тендерска документација - течни горива ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
1-Tenderska dokumentacija -PROCENKA NA VREDNOSTA NA NEDVIZEN IMOT ZA POTREBITE NA OPSTINA CENTAR ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
ДокументПРЕЗЕМИ

Финансии

2018 2017
ДокументПРЕЗЕМИ
Close Search Window