Совет|

Дневен ред за 41-ва седница на Совет на Општина Центар, закажан за 30.1.2020 (четврток), во сала на Совет (барака бр.6).

  1. Иницијатива за измени и дополнувања на Деловникот за работа

на Советот на Општина Центар-Скопје.

2. Предлог-одлука за измена на Одлуката за утврдување

на вредноста на бодот за платите на државните службеници

за 2020 година.

3. Предлог-буџетски календар на Општина Центар-Скопје

за 2020 година.

4. Предлог-одлука за утврдување на вредноста на бодот за

платите на јавните службеници вработени во

институциите основани од Општина Центар-Скопје

за 2020 година

5. Предлог-одлука за прифаќање донација на

финансиски средства од УНДП-Програма за развој на ОН.

6. Предлог-програма на Комисија за еднакви можности

на Општина Центар-Скопје за 2020 година.

7. Предлог-одлука за ослободување од партиципација на деца

Роми во предучилишното образование на подрачјето на

Општина Центар-Скопје.

8. Предлог-одлука за измена на Одлуката за давање 

на користење училиштен простор и спроведување

на други активности во врска со основните училишта на

Општина Центар-Скопје.

9. Разгледување на Граѓанска иницијатива за

распишување Архитектонско урбанистички конкурс

за локацијата на фабрика „Треска“.

10. Предлог-одлука за објавување конкурс за избор на

проекти од областа на сценската уметност.

11. Предлог-одлука за ставање вон сила на Одлуката за рганизацијата,делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација на Општина Центар-Скопје.

12. Разгледување на Извештај за работата на КК „Работнички“  АД Скопје, за период од 1.1.2019  до 31.12.2019 година

(наративен дел).

13. Предлог-одлука за давање согласност на финансискиот план на КК „Работнички“  АД Скопје за 2020 година.

14. Предлог-одлука за давање согласност за спогодбено преземање

на административен службеник.

15. Предлог-одлука за давање согласност за спогодбено преземање

на административен службеник.

Comments are closed.

Close Search Window