Совет|

Дневен ред за 40-та седница на Совет на Општина Центар – Скопје, закажана за 20.1.2019 за 13:00 часот во сала на Совет (барака бр.6)

  1. Предлог-одлука за давање согласност на измените и дополнувањата на Годишниот план за вработување за 2020 година на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје.
  2. Предлог-одлука за давање согласност на Извештајот од спроведената функционална анализа на Општина Центар-Скопје.
  3. Предлог-решение за измена на Решението за избор на претседател и на членови на Комисијата за мандатни прашања за избори и именувања.
  4. Предлог-решение за измена на Решението за избор на претседател и на членови на Комисијата за комунални работи и заштита на животната средина и природата.
  5. Предлог-одлука за прифаќање донација од Супертрејд, дооел Скопје.
  6. Предлог-одлука за давање согласност на Статутот (пречистен текст) на приватната установа за деца Детска градинка „ЛИЛИПУТ ДВОРЧЕ“ од подрачјето на Општина Центар-Скопје.
  7. Предлог-одлука за објавување конкурс за избор на проекти од областа на сценската уметност.
  8. Предлог-одлука за давање позитивно мислење на Статутот на Општинското основно училиште „Гоце Делчев“-Скопје.
  9. Предлог-измени и дополнувања на Годишниот план за вработување на Општина Центар-Скопје за 2020 година.

Comments are closed.

Close Search Window