Совет|

Д Н Е В Е Н   Р Е Д за 36-та седница на Совет на Општина Центар

1.           Предлог-програма за донесување на Детален урбанистички план Градска четврт И 06-Пролет, Општина Центар-Скопје

2.           Разгледување на Квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Центар-Скопје за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 1.1.2019 до 30.9.2019 година.

3.           Предлог-програма за измена и дополнување на Програма за урбано планирање „Ф“ на Општина Центар-Скопје за 2019 година.

4.           Предлог-програма за измена и дополнување на Програмата за комунални дејности на Општина Центар-Скопје за 2019 година.

5.           Предлог-програма за измена и дополнување на Програма за реконструкција и санација на Основни училишта и детски градинки на Општина Центар-Скопје за 2019 година.

6.           Предлог-програма за измена и дополнување на програма за заштита на животната средина на Општина Центар-Скопје за 2019 година.

7.           Предлог-програма за измена и дополнување на Програма за образование на Општина Центар-Скопје за 2019 година.

8.           Предлог-програма за измена и дополнување на Програма за здравствена, социјална заштита и заштита на децата на Општина Центар-Скопје за 2019 година.

9.           Предлог-програма за измена и дополнување на Програма за локален економски развој на Општина Центар-Скопје за 2019 година.

10.         Предлог-програма за измена и дополнување на Програма за култура на Општина Центар-Скопје за 2019 година.

11.         Предлог-програма за измена и дополнување на Програма за спорт и рекреација на Општина Центар-Скопје за 2019 година.

12.         Измени и дополнувања на Буџетот на Општина Центар-Скопје за 2019 година.

13.         Предлог-одлука за давање согласност на Статут (пречистен текст) на приватната  установа за деца Детска градинка „Лилипут Дворче“ од подрачјето на Општина Центар-Скопје.

14.         Предлог-одлука за давање согласност за спогодбено преземање на административен службеник.

15.         Предлог-одлука за прифаќање донација од „ЛУМИКС“ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

16.         Предлог-одлука за прифаќање донација од „ОКТАГОН ПРИМА“ ДОО Скопје.

Comments are closed.

Close Search Window