Совет|

Дневен ред за 33-та седница на Совет на Општина Центар – Скопје, закажан за 23.8.2019 (петок), во сала на Совет на Општина Центар – Скопје, (барака бр.6).

  1. Пртедлог-одлука за измена и дополнување на Одлуката за основање Општинско основно училиште во Општина Центар-Скопје („Службен гласник на Општина Центар Скопје “ бр. 01/16).
  2. Предлог-одлука за воспоставување соработка помеѓу Општина Центар-Скопје и Град Скопје за изработка на основен сообраќаен проект за поставување на технички средства за забавување на сообраќајот на дел од ул. „Васил Ѓоргов“ и ул. „Адам Мицкиевич“, како и поставување на сообраќајна сигнализација на улиците согласно основниот сообраќаен проект.

Comments are closed.

Close Search Window