Активности|

Република Северна Македонија

Проект за Подобрување на Општински Услугите – МСИП

Кредит Бр. 8158-МК

                                                              MSIP-NCB-102-19

1.     Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN DevelopmentBusiness, со бр. 767, од 31 Јануари, 2010 година (печатено издание) и објавена  електронски на 06 Јануари, 2010 година.

2.    Република Северна Македонија доби кредит од Меѓународната Банка за Обнова и Развој (IBRD), за спроведување на Проектот за подобрување на општински услугите (МСИП) и има намера дел од добиените средства од овој кредит да ги искористи за плаќања по договор за “Реконструкција на водоводот на улицата “Тито Велешка” и реконструкцијата на детската градинка “Пепелашка”, во општина Центар“.

3.                  Општина Центар ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за градежни работи кои вклучуваат “Реконструкција на водоводот на улицата “Тито Велешка” и реконструкцијата на детската градинка “Пепелашка”, во општина Центар“.

4.    Процесот на понудување ќе се спроведе преку процедури за национално јавно наддавање како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD Заеми и IDA Кредити, од јануари 2011 година, и е отворен за сите понудувачи од подобните земји како што е дефинирано во тендерската документација.

5.   Заинтересираните подобни понудувачи може да добијат дополнителни информации на адресата наведена подолу од 08:30 до 16:00:

Адреса: ул. Михаил Цоков,б.б.

Град: Скопје

Поштенски број: 1000

Држава: Република Северна Македонија

Телефон: 02/3203-600

Факс: +38923203600

Електронска адреса: georgij.curilov@centar.gov.mk

6. Комплетна Тендерска документација  на македонски јазик  може да ја купат заинтересираните понудувачи по поднесување на писмено апликација на адресата дадена подолу и по плаќањето на неповратна такса од 3,000.00 МКД. Методот на плаќање ќе биде преку ПП50 образец, на следнава сметка:

a) За плаќање во денари:

Банка: Народна банка на Република Северна Македонија

Број на сметка: 100000000063095

Буџетска корисничка сметка: 782014122063010

Приходна шифра: 725939

Програма: 00

Даночен број МК 4030004567545

Мат. број 5999626

Тендерската документација ќе биде доставена по електронска пошта или може да се добие директно од Општина Центар.

8.Понудите мора да се достават на адресата дадена подолу до09/08/2019, 12:00. Електронско доставување на понудите не е дозволено. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе бидат физички отворени во присуство на претставници на понудувачите кои ќе изберат на присуствуваат лично на адресата дадена подолу на 09/08/2019, 12:15.

9.       Сите понуди мора да бидат придружени со Банкарска гаранција од 1,000,000,00 МКД со вклучен ДДВ.

10.     Адреса: ул. Михаил Цоков,б.б.

          Град: Скопје

          Поштенски број: 1000

         Држава: Република Северна Македонија

Comments are closed.

Close Search Window