Совет|

Дневен ред за 31-вата седница на Советот на Општина Центар, закажана за 4.7. (четврток), со почеток во 14:00 часот, во салата на Советот (барака бр. 6).

1.           Предлог-одлука за утврдување на максималниот износ на вредност на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни услуги и на директорите на јавните установи, односно за Јавната установа за деца Детска градинка „Кочо Рацин“-Скопје.

2.           Предлог-одлука за утврдување на максималниот износ на вредност на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни услуги и на директорите на јавните установи, односно за Јавната установа за деца Детска градинка „13 Ноември“-Скопје.           

3.           Предлог-одлука за утврдување на максималниот износ на вредност на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни услуги и на директорите на јавните установи, односно за Јавната установа за деца Детска градинка „Раде Јовчевски Корчагин“-Скопје.

4.           Предлог-одлука за давање согласност на Правилник за систематизација на работните места во ЈУДГ ОЦ „13 Ноември“-Скопје.

5.           Предлог-одлука за давање согласност на Правилник за внатрешна организација на работните места во ЈУДГ ОЦ ,,13 Ноември“-Скопје.

6.           Предлог-одлука за давање согласност на Правилник за систематизација на работните места во ЈУДГ ОЦ „Кочо Рацин“-Скопје.

7.           Предлог-одлука за давање согласност на Правилник за внатрешна организација на работните места во  ЈУДГ ОЦ „Кочо Рацин“-Скопје.

8.           Предлог-одлука за давање согласност на Правилник за систематизација на работните места во ЈУДГ ОЦ „Раде Јовчевски Корчагин“-Скопје.

9.           Предлог-одлука за давање согласност на Правилник за внатрешна организација на работните места во ЈУДГ ОЦ „Раде Јовчевски Корчагин“-Скопје.

10.         Предлог-одлука за зголемување на финансиско учество на Општина Центар-Скопје за реализирање на проектот „Реконструкција на коловоз за улица Рилски Конгрес, локалитет Тасино Чешмиче, Општина Центар, Скопје.

11.         Предлог-одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка меѓу Општина Центар-Скопје и Град Скопје и за изработка и донесување на Регулациски план на Генералниот урбанистички план на Град Скопје 2012-2022 за четврт З 10

12.         Предлог-одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка меѓу Општина Центар-Скопје и Град Скопје заради проектирање, изградба, користење, заштита и одржување на станбени и сервисни улици на подрачје на  Градот Скопје, а се наоѓаат на теритирија на Општина Центар-Скопје во Општина Центар-Скопје

13.         Предлог-одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка меѓу Општина Центар-Скопје и Град Скопје и за проектирање, изградба, користење, заштита и одржување на делод ул.11.Ооктомври (потег од ЈЗУ-Универзитетска клиника по хируршки болести „Св.Наум Охридски“ до Порта Македонија) и од ул. Димитрие Чуповски (потег од Порта Македонија до ТЦ Палома Бјанка) заради проектирање, изградба, користење, заштита и одржување на станбени и сервисни улицина подрачје на Градот Скопје

14.         Предлог-одлука за усогласување на максимумот на станбени единици за изградба на објекти со намена А1 – Домување во станбени куќи определен во сите Детални урбанистички планови кои се применуваат во постапките за издавање на одобрениија за градење пред Секторот за урбанизам на Општина Центар-Скопје.

15.         Предлог-одлука за одобрување парична помош за лекување на Сузана Села. 

16.         Иницијатива за дополнување на Статутот на Општина Центар-Скопје.

17.         Иницијатива за измени и дополнувања на Деловникот за работа на Советот на Општина Центар – Скопје.

18.         Предлог-одлука за обезбедување на простор во Општинските основни училишта за потребите на Пинг-понгарската федерација на РСМ.

19.         Правилник за дополнување на Правилникот за остварување на право на финансиска помош и поддршка на жители на Општина Центар-Скопје, на Општина Центар-Скопје.

Comments are closed.

Close Search Window