Совет|

Дневен ред за 20-та седница на Советот на Оштина Центар, закажана за 22.2.2023 (среда), со почеток во 13:00 часот, во сала на Совет на Општина Центар (барака бр.6).

Дневен ред:

 1. Разгледување на Извештај за работата на КК „Работнички“ АД Скопје за период од 1.1.2022 година до 31.12.2022 година.

 

 1. Предлог-одлука за усвојување на финансискиот план на КК „Работнички“ АД Скопје за период од 1.1.2022 година до 31.12.2022 година.

 

 1. Предлог-одлука за усвојување на Полугодишниот извештај за работа на Општинското основно училиште „Св. Кирил и Методиј“-Скопје на учебната 2022/20223 година.

 

 1. Предлог-одлука за усвојување на Полугодишниот извештај за работа на Општинското основно училиште „Коле Неделковски“-Скопје за учебната 2022/2023 година.

 

 1. Предлог-одлука за усвојување на Полугодишниот извештај за работа на Општинското основно училиште „Јохан Хајнрих Песталоци“-Скопје за учебната 2022/2023 година.

 

 1. Предлог-одлука за усвојување на Полугодишниот извештај за работа на Општинското основно училиште „Гоце Делчев“-Скопје за учебната 2022/2023 година.

 

 1. Предлог-одлука за усвојување на Полугодишниот извештај за работа на Општинското основно училиште „Кочо Рацин“-Скопје за учебната 2022/2023 година.

 

 1. Предлог-одлука за усвојување на Полугодишниот извештај за работа на Општинското основно училиште „Димитар Миладинов“-Скопје за учебната 2022/2023 година.

 

 1. Предлог-одлука за усвојување на Полугодишниот извештај за работа на Општинското основно училиште „Киро Глигоров“-Скопје за учебната 2022/2023 година.

 

 1. Предлог-одлука за усвојување на Полугодишниот извештај за работа на Општинското основно училиште „11 Октомври“-Скопје за учебната 2022/2023 година.

 

 1. Предлог-програма за измена и дополна на Програмата за социјална, здравствена заштита и заштита на децата за 2023 година на Општина Центар-Скопје.

 

 1. Предлог-одлука за усвојување на кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Центар-Скопје за извештајниот период (кумулативно) од 1.1.2022 до 31.12.2022 година.

 

 1. Предлог-одлука за основање на Трговско друштво за производство и продажба на електрична енергија од обновливи извори на Општина Центар-Скопје.

 

 1. Предлог-одлука за субвенционирање на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје.

 

 1. Предлог-одлука за продолжување на активностите за одржување на јавната чистота на јавните површини.

 

 1. Предлог-одлука за ставање вон сила на Одлуката за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Центар-Скопје и Општина Аеродром за вршење работи од областа на градежната инспекција со бр. 08-5287/22 од 27.10.2022 година.

 

 1. Предлог-одлука за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Центар-Скопје и Општина Аеродром за вршење работи од областа на градежната инспекција.

 

 1. Предлог-одлука за давање на користење на училишен простор во сопственост на Општина Центар-Скопје на Ансамбл за за народни песни и ора Кочо Рацин-Скопје

 

 1. Предлог-одлука за одобрување парична помош за лекување на Софија Димитрова.

Comments are closed.

Close Search Window