Активности, Проекти|

ОПШТИНА ЦЕНТАР-СКОПЈЕ

 

Ј А В Е Н П О В И K

за детално идентификување на потребите на граѓаните од развој на социјални услуги како придонес кон изработката на Социјален план за периодот 2022-2025 година

 

Општина Центар го започна процесот на изработка на општински Социјален план за  периодот 2022-2025 година. Тој содржи мапирање на социјалните проблеми и ранливите групи во општината, анализа на капацитетите и расположливите социјални услуги, како и специфичните потреби за развој на социјални услуги во општината. Главна цел на овој документ е да се согледа актуелната демографска и социо-економска состојба во општината, и врз основа на тоа да се креираат и поддржат локални политики што се засноваат и одговараат на потребите на сите жители на општината.

 

За изработка на социјалниот план покрај користењето на постоечки административни извори на податоци многу е важно процесот да добие` партиципативна димензија и да ги вклучи потребите и интересите на жителите од општината. Советот за социјална заштита веќе го започна процесот на мапирање на социјално ранливите категории на граѓаните од општина Центар, но цениме дека тоа не е доволно.

 

Овој документ е од интерес за сите граѓани, граѓанските организации и други заинтересирани страни кои нудат социјална поддршка и услуги за социјално ранливите категории на граѓани од општина Центар.

 

Затоа отвораме широк консултативен процес за детално идентификување на потребите на граѓаните од развој на социјални услуги и ги повикуваме сите здруженија на граѓани и фондации, неформални иницијативи и организирани групи кои застапуваат или работат со лица во социјален ризик да го дадат својот придонес кон обликувањето на заедницата според потребите на секој нејзин член. Даваме можност и за индивидуално учество преку поднесување личен предлог базиран на искуство или докази, а кој упатува кон потреба за развој на некоја социјална услуга.

 

Ги повикуваме сите заинтересирани да дадат придонес кон:

 

  1. Прибирање информации за податоци со кои располагаат здруженија на граѓани и фондации, неформални иницијативи и организирани групи кои застапуваат или работат со лица во социјален ризик. Податоците може да се од сопствени извори обезбедени преку евиденции, мапирања, анализи и истражувања или обработени статистички податоци кои се однесуваат на специфична целна група.

 

  1. Прибирање предлози за развој на социјални услуги пропишани во Законот за социјална заштита. Покрај вообичаените услуги, охрабруваме да се понудат предлози и за креативни или иновативни социјални услуги со осмислени програми и содржини што може да се имплементираат во Општина Центар-Скопје.

 

Право на учество и критериуми

Право на учество во Јавниот повик ќе имаат здруженија на граѓани и фондации со седиште на територијата на Општина Центар-Скопје и неформални иницијативи и организирани групи кои застапуваат или работат со лица во социјален ризик на територијата на Општина Центар-Скопје, како матична општина каде што физички ќе се реализираат проектите, а кои ги исполнуваат следниве критериуми:

– да се регистрирани како здружение или фондација во согласност со Законот за здруженија и фондации, со седиште во Општина Центар-Скопје;

– да имаат претходни активности поврзани со надминување на социјални ризици или социјални услуги на територијата на општина Центар;

– да дејствуваат на територијата на Општина Центар-Скопје;

 

Рок и начин на доставување на податоците и предлог социјалните услови.

Рок за поднесување предлог социјални услуги и податоци од заинтересираните од општината  е 30 (триесет) дена од денот на објавувањето на веб-страницата на Општина Центар-Скопје, односно најдоцна до 15.08.2022 година до 15 часот.

 

Предлог социјални услуги и податоци од здруженија на граѓани од општината може да се достави преку пошта на адреса:

Општина Центар-Скопје

ул. „Михаил Цоков“ бр.1

1000 Скопје

или во Архивата на Општина Центар-Скопје (барака 6) од 9.00 до 15.00 часот.

 

 

Со почит,

 

Претседател

Општински совет за социјална заштита

                                                                                                                  Бобан Јанкoски

Comments are closed.

Close Search Window