Совет|

Дневен ред за 11-та седница на Совет на Општина Центар, закажана за 9.6.2022 (четврток), со почеток во 13:00 часот, во сала на Совет (барака бр. 6)

 

Дневен ред:

 1. Предлог-одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2023 година на Општинското основно училиште „Коле Неделковски“-Скопје.

 

 1. Предлог-одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2023 година на Општинското основно училиште „Димитар Миладинов“-Скопје.

 

 1. Предлог-одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2023 година на Општинското основно училиште „Киро Глигоров“-Скопје.

 

 1. Предлог-одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2023 година на Општинското основно училиште „Кочо Рацин“-Скопје.

 

 1. Предлог-одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2023 година на Општинското основно училиште „Св. Кирил и Методиј“-Скопје.

 

 1. Предлог-одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2023 година на Општинското основно училиште „11 Октомври“-Скопје.

 

 1. Предлог-одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2023 година на Општинското основно училиште „Јохан Хајнрих Песталоци“-Скопје.

 

 1. Предлог-одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2023 година на Општинското основно училиште „Гоце Делчев“-Скопје.

 

 1. Предлог одлука за давање позитивно мислење на измена и дополнување на Статутот на Општинското основно училиште „Коле Неделковски“-Скопје.

 

 1. Предлог одлука за давање позитивно мислење на измена и дополнување на Статутот на Општинското основно училиште „Киро Глигоров“-Скопје.

 

 1. Предлог одлука за давање позитивно мислење на измена и дополнување на Статутот на Општинското основно училиште „Гоце Делчев“-Скопје.

 

 1. Предлог одлука за давање позитивно мислење на измена и дополнување на Статутот на Општинското основно училиште „Кочо Рацин“-Скопје.

 

 1. Предлог одлука за давање позитивно мислење на измена и дополнување на Статутот на Општинското основно училиште „11 Октомври“-Скопје.

 

 1. Предлог одлука за давање позитивно мислење на измена и дополнување на Статутот на Општинското основно училиште „Св. Кирил и Методиј“-Скопје.

 

 1. Предлог одлука за давање позитивно мислење на измена и дополнување на Статутот на Општинското основно училиште „Димитар Миладинов“-Скопје.

 

 1. Предлог одлука за давање позитивно мислење на измена и дополнување на Статутот на Општинското основно училиште „Јохан Хајнрих Песталоци“-Скопје.

 

 1. Предлог-програма за активностите на Општина Центар-Скопје во областа на превенција заштита и спасување за кризни состојби.

 

 1. Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката бр. 02-17/45 од 31.5.2022 година за усвојување на кварталниот извештај за работењето на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје за период јануари-март 2022 година, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје.

 

 1. Предлог-одлука за издавање под закуп на деловен простор во објект катна гаража „Судска палата“во сопственост на Општина Центар-Скопје.

 

 1. Предлог-одлука за давање согласност за користење на деловен Простор во објект катна гаража „Судска палата“ во сопственост на Општина Центар-Скопје на „Здружение на пензионери на Општина Центар-Скопје“

 

 1. Предлог-одлука за давање согласност за склучување на Меморандум за соработка помеѓу Општина Центар-Скопје и „Друштво за медицинско снабдување увоз-извоз РЕПЛЕК АД Скопје“.

 

 1. Предлог-одлука за прифаќање донација на поставување на инсталација пред Домот на градежниците од „Друштво за снимање и издавање на звучни и музички записи АМОК доо Скопје.

 

 1. Предлог-одлука за доделување финансиски средства заради санирање штета настаната од пожар.

Comments are closed.

Close Search Window