Совет|

Дневен ред за 7. седница на Совет на Општина Центар, закажана за 14.3.2022 (понеделник), со почеток од 13:00 часот, во Сала на Совет (барака бр.6).

Дневен ред

 1. Разгледување на Годишниот извештај за работа на Полициската станица од општа надлежност „Центар“ за период од 1.1.2021 до 31.12.2021година.

 

 1. Предлог-одлука за прифаќање донација на надворешен уред за третман (филтрација) на воздух Аеро C.

 

 1. Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката бр. 02-17/19 од 3.3.2022 година за усвојување на Статутот на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје.

 

 1. Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката бр. 02-17/20 од 3.3.2022 година за измена на Правилник за платите, надоместоците на плати и други примања на вработените во Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје.

 

 1. Предлог-одлука за давање позитивно мислење на измената и дополнувањето на Статутот на Општинското основно училиште „Киро Глигоров“-Скопје бр. 01-140/01 од 17.02.2022 година.

 

 1. Предлог-одлука за давање позитивно мислење на измената и дополнувањето на Статутот на Општинското основно училиште „Св. Кирил и Методиј“-Скопје бр. 01.65/01 од 3.3.2022 година.

 

 1. Предлог-одлука за давање позитивно мислење на измената и дополнувањето на Статутот на Општинското основно училиште „11 Октомври“-Скопје бр. 01-107/4 од 4.3.2022 година.

 

 1. Предлог-одлука за давање позитивно мислење на измената и дополнувањето на Статутот на Општинското основно училиште „Гоце Делчев“-Скопје бр. 01-76/1 од 25.2.2022 година.

 

 1. Предлог-одлука за давање позитивно мислење на измената и дополнувањето на Статутот на Општинското основно училиште „Коле Неделковски“-Скопје бр. 03-85 од 25.2.2022 година.

 

 1. Предлог-одлука за ослободување од плаќање надоместок за уредување на градежно земјиште за надградба на Јавна здравствена установа – Универзитетска клиника за хематологија-Скопје.

 

 1. Разгледување на Годишниот извештај за реализација на Програмата за урбано планирање „Ф“ на Општина Центар-Скопје за 2021 година.

 

 1. Разгледување на Годишниот извештај за реализација на Програмата за комунални дејности на Општина Центар-Скопје за 2021 година.

 

 1. Разгледување на Годишниот извештај за реализација на Програмата за заштита на животната средина на Општина Центар-Скопје за 2021 година.

 

 1. Разгледување на Годишниот извештај  за реализација на Програмата за јавни работи на Општина Центар-Скопје за 2021 година.

 

 1. Разгледување на Годишниот извештај за реализација на Програмата за реконструкција и санација на основни училишта и детски градинки на Општина Центар-Скопје за 2021 година.

 

 1. Разгледување на Годишниот извештај за реализација на Програмата за здравствена, социјална заштита и заштита на деца на  Општина Центар-Скопје за 2021 година.

 

 1. Разгледување на Годишниот извештај за реализација на Програмата за локален економски развој на Општина Центар-Скопје за 2021 година.

 

 1. Разгледување на Годишниот извештај за реализација на Програмата за спорт и рекреација на Општина Центар-Скопје за 2021 година.

 

 1. Разгледување на Годишниот извештај за реализација на Програмата за образование на Општина Центар-Скопје за 2021 година.

 

 1. Разгледување на Годишниот извештај за реализација на Програмата за култура на Општина Центар-Скопје за 2021 година.

 

 1. Предлог-годишен извештај на Општина Центар-Скопје за 2021 година.

 

 1. Предлог-завршна сметка на Буџетот на Општина Центар-Скопје за 2021 година.

 

 1. Предлог-одлука за утврдување на изглед на фасади на објекти на подрачјето на Општина Центар-Скопје.

 

 1. Предлог-одлука за доделување на финансиски средства заради санирање на штета настаната од пожар.

 

 1. Предлог-одлука за донесување техничка исправка за ГП 4.10 во Измена и дополнување на детален урбанистички план за дел од локалитет Буњаковец 1, УМ1, УМ2, УМ3, УМ4, УМ5, УМ6, УМ8, УМ9, УМ10, УМ11, УМ12, УМ13, УМ14, УМ15, УМ18, УМ19, УМ20, УМ21, УМ22, УМ23, Општина Центар-Скопје.

Comments are closed.

Close Search Window