Совет|

Дневен ред за 6-та седница на Совет на Општина Центар, закажан за 24.4.2022 (четврток), со почеток во 14:00 часот, во сала на Совет на Општина Центар.

Дневен ред:

 

 1. Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката бр. 02-17/9 од 24.1.2022 година за проширување на приоритетната дејност на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје.

 

 1. Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката бр. 02-17/3 од 24.1.2022 година за давање на согласност за склучување на Анекс на Договор за Јавно приватно партнерство бр. 964/1 од 20.4.2011 година, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје.

 

 1. Предлог-одлука за давање согласност на измената и дополнувањето на Годишниот план за вработување бр. 01-34/1 од 13.01.2022 година на ЈУДГ на Општина Центар-Скопје „Кочо Рацин“-Скопје.

 

 1. Предлог-одлука по Полугодишниот извештај за работа на Општинското основно училиште „Гоце Делчев“-Скопје за учебната 2021/2022година.

 

 1. Предлог-одлука по Полугодишниот извештај за работа на Општинското основно училиште „Св. Кирил и Методиј“-Скопје на учебната 2021/2022 година.

 

 1. Предлог-одлука по Полугодишниот извештај за работа на Општинското основно училиште „Кочо Рацин“-Скопје за учебната 2021/2022година.

 

 1. Предлог-одлука по Полугодишниот извештај за работа на Општинското основно училиште „Коле Неделковски“-Скопје за учебната 2021/2022година.

 

 1. Предлог-одлука по Полугодишниот извештај за работа на Општинското основно училиште „Јохан Хајнрих Песталоци“-Скопје за учебната 2021/2022година.

 

 1. Предлог-одлука по Полугодишниот извештај за работа на Општинското основно училиште „11 Октомври“-Скопје за учебната 2020/2021година.

 

 1. Предлог-одлука по Полугодишниот извештај за работа на Општинското основно училиште „Киро Глигоров“-Скопје за учебната 2021/2022година.

 

 1. Предлог-одлука по Полугодишниот извештај за работа на Општинското основно училиште „Димитар Миладинов“-Скопје за учебната 2021/2022година.

 

 1. Предлог-решение за именување член во Управниот одбор на Јавната установа за деца Детска градинка „Кочо Рацин“-Скопје, предложен од Советот на Град Скопје.

 

 1. Предлог-решение за именување член во Управниот одбор на Јавната установа за деца Детска градинка „Раде Јовчевски Корчагин“- Скопје, предложен од Советот на Град Скопје.

 

 1. Предлог-решение за именување член во Управниот одбор на Јавната установа за деца Детска градинка „13 Ноември“-Скопје, предложен од Советот на Град Скопје.

 

 1. Предлог-одлука по Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Центар-Скопје за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 1.1.2021 година до 31.12.2021 година.

 

 1. Предлог-решение за именување овластен претставник на Општина Центар-Скопје во Друштвото за спортски дејности Кошаркарски клуб „Работнички“ АД-Скопје.

 

 1. Предлог-одлука за прифаќање донација од Програмата за развој на Обединетите нации за Општина Центар-Скопје, во рамките на Проектот „Зајакнување на општинските совети“.

 

 1. Предлог-програма за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите за 2022 година.

 

 1. Предлог-правилник за финансирање на здруженија на граѓани и фондации.

 

 1. Разгледување на Иницијативата бр. 08-948/1 од 16.2.2022 година за изменување и дополнување на ДУП Градска четврт Ј 07-Блок 28 локалитет Капиштец, Завод за медицинска рехабилитација, Старо Водно, Долно Водно, Мало Курило и Цвеќара-блок 1, Општина Центар-Скопје.

Comments are closed.

Close Search Window