Совет|

Дневен ред за 65-та седница на Совет на Општина Центар, закажана за 3.6.2021 (четврток), со почеток во 13:00 часот, во сала на Совет (барака бр. 6)

Дневен ред

1.            Предлог-одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување-изменет и дополнет за 2021 година на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје.

2.            Предлог-одлука за давање согласност на Статутот на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје, донесен од Управниот одбор на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје.

3.            Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката бр. 02-17/46 од 26.4.2021 година за усвојување на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за користење на јавните паркиралишта од значење за Општина Центар-Скопје, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје.

4.            Предлог-одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2022 година на ООУ „Кочо Рацин“-Скопје.

5.            Предлог-одлука за давање согласност на Годишниот план завработување во 2022 година на ООУ „11 Октомври“-Скопје.

6.            Предлог-одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2022 година на ООУ „Димитар Миладинов“-Скопје.

7.            Предлог-одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2022 година на ООУ „Гоце Делчев“-Скопје.

8.            Предлог-одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2022 година на ООУ „Коле Неделковски“-Скопје.

9.            Предлог-одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2022 година на ООУ „Јохан Хајнрих Песталоци“-Скопје.

10.          Предлог-одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2022 година на ООУ „Свети Кирил и Методиј“-Скопје.

11.          Предлог-одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2022 година на ООУ „Киро Глигоров“-Скопје.

12.          Предлог-одлука за донесување на изменување и дополнување на Блок 15 во Детален урбанистички план Градска четврт Ј 07-локалитети Капиштец, Завод за медицинска рехабилитација, Старо Водно, Долно Водно, Мало Курило и Цвеќара, Општина Центар-Скопје.

13.          Предлог-план за измена и дополнување на Планот на Програми за развој за период 2021-2023 година на Општина Центар-Скопје. 

14.          Предлог-програма за измена и дополнувања на Програмата за урбано планирање Ф на Општина Центар-Скопје за 2021 година.

15.          Предлог-програма за измена и дополнувања на Програмата за комунални дејности на Општина Центар-Скопје за 2021 година.

16.          Предлог-програма за измена и дополнувања на Програмата за заштита на животната средина на Општина Центар-Скопје за 2021 година.

17.          Предлог-програма за измена и дополнувања на Програмата за реконструкција и санација на основните училишта и на детските градинки на Општина Центар-Скопје за 2021 година.

18.          Предлог-програма за измена и дополнувања на Програмата за образование на Општина Центар-Скопје за 2021 година.

19.          Предлог-програма за измена и дополнувања на Програмата за здравствена, социјална заштита и заштита на деца на Општина Центар-Скопје за 2021 година.

20.          Предлог-програма за измена и дополнувања на Програмата за култура на Општина Центар-Скопје за 2021 година.

21.          Предлог-програма за измена и дополнувања на Програмата за Локален економски развој на Општина Центар-Скопје за 2021 година.

22.          Предлог-измени и дополнувања на Буџетот на Општина Центар-Скопје за 2021 година

23.          Разгледување на Иницијатива за отпочнување на постапка за  измена и дополнување на Статутот на Општина Центар-Скопје.

24.          Предлог-одлука за одобрување парична помош за лекување на  Махија Халими.

25.          Разгледување на Барање од група граѓани.

26.          Разгледување на Барање од Здружение на станари за управување со паркинг-простор ,,Мал Ринг-Скопје”.

27.          Разгледување на Петиција од жители на улица „Максим Горки“

Comments are closed.

Close Search Window