Совет|

Дневен ред за 63-та седница на Советот на Општина Центар, закажана за четврток (15.4.2021), со почеток од 13:00 часот, во сала за состаноци на Совет (барака бр.6) и електронско присуство.

Дневен ред

1.            Предлог-одлука за не  давање на согласност за утврдување правен статус на објект  со намена А4-времено сместување, кој се наоѓа на ул.,„Мирче Ацев“ бр.13, КП 13242, КП 12291/2 и КП 13848/10, КО Центар 1, Скопје заведен со број Уп1 бр.29-875 од 21.12.2015 година и за кој не може да се изврши негово вклопување во урбанистичко-планска документација, согласно Деталниот урбанистички план ГРАДСКА ЧЕТВРТ И 06-ПРОЛЕТ на  Општина Центар-Скопје, донесен со Одлука на Советот на Општина Центар-Скопје бр.08-5399/2 од 7.11.2019 година.

2.            Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката бр. 02-17/18 од 8.3.2021 година за усвојување на кварталниот извештај за работењето на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје за период октомври-декември 2020 година, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје.

3.            Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката бр. 02-17/21 од 8.3.2021 година за усвојување на годишниот извештај за работењето за 2020 година на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје со финансиски извештај, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје.

4.            Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката бр. 02-17/27 од 12.3.2021 година за усвојување на годишната сметка за 2020 година на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје.

5.            Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката бр. 02-17/31 од 12.3.2021 година за пренесување на искажана загуба, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје.

6.            Разгледување на финален извештај за реализација на Годишната програма на Установата од областа на културата КСП ЦЕНТАР-ЈАДРО за 2020 година.

7.            Предлог-одлука за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Центѕар-Скопје и Град Скопје за реализација на систем за паметно осветлување и платформа за дигитален град – Смарт Сити.

8.            Предлог-одлука за прифаќање донација од семејството на писателот Горан Стефановски и на Здружението за промоција и зачувување на културното наследство на Горан Стефановски, на скулптура излеана во бронза. 

9.            Предлог-одлука за прифаќање донација од Клиничката болница Аџибадем Систина, Скопје. 

10.          Предлог-одлука за доделување парични средства на проф. д-р Зоран Здравковски заради учество на Интернационална хемиска олимпијада. 

11.          Предлог-одлука за распределба на средства од Буџетот на Општина Центар-Скопје за 2021 година за финансирање на здруженија и фондации.

Comments are closed.

Close Search Window