Активности, Проекти|

Во понеделник (22.3.) започнува првата фаза од реконструкцијата на една од најпрометните улици во Општина Центар, но и во Скопје, улицата „Орце Николов“. Првата фаза на реконструкцијата започнува откако се заврши целата административна постапка, се извршија последните подготовки за почеток на реконструкцијата, се отстранија дрвените бандери и кабловските оператори завршија со преместувањето на каблите и инсталациите под земја.

Целта на реконструкцијата е да се зголеми безбедноста на улицата „Орце Николов“ преку воведување на физички мерки за смирување на сообраќајот, а со самото тоа да се намали бројот на сообраќајни незгоди на овој потег. Со реконструкцијата ќе се даде поголем приоритет на пешаците, со тоа што ќе се стимулираат пешачките токови и ќе се зголеми безбедноста при нивното движење по цела должина на улицата.

Со реконструкцијата ќе се воведат велосипедски ленти кои ќе овозможат поврзување на велосипедистите и корисниците на алтернативни средства за транспорт, со останатите велосипедски патеки кои веќе постојат или се предвидени согласно Планот за развој на велосипедски патеки на Град Скопје.

Првата фаза од реконструкцијата предвидува целосно затворање на улицата „Орце Николов“, од раскрсницата со булеварот „Св. Климент Охридски“ до пред раскрсницата со улица „Ленинова“ (Аминта 3-ти). За да се реализира оваа фаза се предвидува улицата „Ленинова“, на делот од раскрсницата со улица „Орце Николов“ до раскрсницата со булеварот „Партизански Одреди“ да се пушти со двонасочен режим на сообраќај. Додека трае првата фаза паркирањето на улицата „Орце Николов“ ќе биде забрането, а на останатата улична мрежа сообраќајот останува по постојниот режим.

Целосната реконструкција на улицата ќе биде поделена во шест посебни фази, од кои секоја ќе опфаќа посебен дел од „Орце Николов“. Реконструкцијата на улицата ќе го опфати целиот потег кој е под надлежност на Општина Центар, од раскрсницата со булеварот „Св. Климент Охридски“ до раскрсницата со улицата „Франклин Рузвелт“.

Реконструкцијата на „Орце Николов“ ќе опфати површина од вкупно 7.182 метри квадратни и се очекува да биде готова во јули, а целиот зафат ќе чини 64.847.608, 47 денари, средства обезбедени од Буџетот на Општина Центар.

Comments are closed.

Close Search Window