Совет|

Дневен ред за 62. седница на Совет на Општина Центар, закажана за 11.3.2021 (четврток), со почеток во 13:00 часот, во сала на Совет (барака бр.‚)

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1.            Разгледување на Годишниот извештај за работа на Полициската станица од општа надлежност „Центар“ во 2020 година.

2.               Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката бр. 02-17/11 од 15.2.2021 година за проширување на приоритетната дејност на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје.

3.              Разгледување на Годишниот извештај за реализација на Програмата за урбано планирање „Ф“ на Општина Центар-Скопје за 2020 година.

4.            Разгледување на Годишниот извештај за реализација на Програмата за  комунални дејности на Општина Центар-Скопје за 2020 година.

5.            Разгледување на Годишниот извештај за реализација на Програмата за заштита на животната средина на Општина Центар-Скопје за 2020 година.

6.            Разгледување на Годишниот извештај  за реализација на Програмата за јавни работи на Општина Центар-Скопје за 2020 година.

7.            Разгледување на Годишниот извештај за реализација на Програмата за реконструкција и санација на основни училишта и детски градинки на Општина Центар-Скопје за 2020 година.

8.            Разгледување на Годишниот извештај за реализација на Програмата за здравствена, социјална заштита и заштита на деца на Општина Центар-Скопје за 2020 година.

9.            Разгледување на Годишниот извештај за реализација на Програмата за локален економски развој на Општина Центар-Скопје за 2020 година.

10.          Разгледување на Годишниот извештај за реализација на Програмата за спорт и рекреација на Општина Центар-Скопје за 2020 година.

11.          Разгледување на Годишниот извештај за реализација на Програмата за образование на Општина Центар-Скопје за 2020 година.

12.          Разгледување на Годишниот извештај за реализација на Програмата за култура на Општина Центар-Скопје за 2020 година.

13.          Предлог-годишен извештај на Општина Центар-Скопје за 2020 година.

14.          Предлог-завршна сметка на Буџетот на Општина Центар-Скопје за 2020 година.

15.          Предлог-одлука за отпис на основни средства, побарување по основ на присилно отстранување на времени објекти и обврски кон добавувачи.

16.          Предлог-одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Центар-Скопје и Град Скопје за уредување на јавни површини со поставување елементи на урбана опрема за спорт и рекреација на подрачјето на Општина Центар-Скопје.

17.          Предлог-одлука за давање согласност за кофинансирање – одобрување средства за реализација на проектот „Центар за работа со талентирани ученици“ од основните училишта на Општина Центар-Скопје, Општина Карпош и Општина Кисела Вода“.

18.          Предлог-одлука за утврдување максимален процент за површината од пропишаните пречекорувања на градежната линија и максималната длабочина на второстепената пластика на планираните објекти во градежните парцели за кои не е уредено во општите одредби/услови во деталните урбанистички планови што се спроведуваат во Општина Центар-Скопје.

19.          Предлог-одлука за измена и дополнување на Одлуката за утврдување реони на основните училишта на Општина Центар-Скопје.

20.          Предлог-одлука за пренесување на правото на користење на објектот на Општинско основно училиште „Киро Глигоров“-Скопје.

21.          Предлог-одлука за давање согласност на измени и дополнувања на Годишната програма за работа  на ООУ „Киро Глигоров“ во учебната 2020/2021 година.

Comments are closed.

Close Search Window