Совет|

Дневен ред за 59. седница на Совет на Општина Центар, закажана за 21.1.2021 (четврток), во сала за состаноци на Совет (барака бр.6), со почеток во 13:00 часот.

1.            Предлог-одлука за избор на командир на Полициската станица од општа надлежност „Центар“-Скопје.

2.            Предлог-одлука за субвенционирање на Јавното претпријатие за јавни Паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје.

3.            Разгледување на Извештајот за работењето на КК „Работнички“ АД Скопје, за период од 1.1.2020 година до 31.12.2020 година

4.            Предлог-одлука за давање согласност на Финансискиот план на Кошаркарскиот клуб „Работнички“ АД Скопје за период од 1.1.2021 година до 31.12.2021 година.

5.            Предлог-одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2021 година.

6.            Предлог-одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на јавните службеници вработени во институциите основани од Општина Центар- Скопје за 2021 година.

7.            Предлог-одлука за утврдување на максималниот износ на вредност на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни услуги и директорите на јавните установи за деца  основани од Општина Центар-Скопје за 2021 година.

8.            Предлог-програма и акционен план на Комисијата за еднакви можности  на жените и мажите за 2021 година на Општина Центар-Скопје.

9.            Предлог-стратегија за меѓуетничка интеграција во образованието и младинско учество на Општина Центар-Скопје 2021-2026.

10.          Предлог-статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на Општина Центар-Скопје.

11.          Предлог-одлука за донесување на Детален урбанистички план Градска четврт Ц 04 – Дом на градежници, Општина Центар-Скопје.

Comments are closed.

Close Search Window