Совет|

Дневен ред за 54. седница на Совет на Општина Центар закажана за 5.11.2020 (четврток), со почеток од 13:00 часот, во сала на Совет (барака бр.6)

1.            Предлог-одлука по Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Oпштина Центар-Скопјe за извештајниот период (кумулативно) од 1.1.2020 година до 30.9.2020 година.

2.            Предлог-план на Програми за развој за период 2021-2023 година на Општина Центар-Скопје.

3.            Предлог-одлука за давање согласност на измена и дополнување на Годишниот план за вработување на Општина Центар-Скопје во 2020 година.

4.            Предлог-одлука за давање согласност за почнување и за завршување на работното време на Јавната установа за деца – детска градинка на Општина Центар „13 Ноември“-Скопје.

5.            Предлог-одлука за давање согласност за почнување и за завршување на работното време на Јавната установа за деца – детска градинка на Општина Центар „Кочо Рацин“-Скопје. 

6.            Предлог-одлука за давање согласност за почнување и за завршување на работното време на Јавната установа за деца – детска градинка на Општина Центар „Раде Јовчевски Корчагин“-Скопје.

7.            Предлог-одлука за давање согласност на Статутот на Приватната установа за деца – детска градинка „Никулец креатива“ од подрачјето на Општина Центар-Скопје.

Comments are closed.

Close Search Window