Совет|

Дневен ред за работа на Советот на Општина Центар – Скопје за 53. седница, закажана за 15.10.2020 (четврток), со почеток во 13:00 часот, во сала за седници на Советот (барака бр.6)

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1.            Предлог-одлука за усвојување на Програма за работа на Јавната установа за деца Детска градинка на Општина Центар „Кочо Рацин“-Скопје, за 2020/2021 година.

2.            Предлог-одлука за усвојување на Програма за работа на Јавната установа за деца Детска градинка на Општина Центар „Раде Јовчевски Корчагин“-Скопје, за 2020/2021/ година.

3.            Предлог-одлука за усвојување на Програма за работа на Јавната установа за деца Детска градинка на Општина Центар „13 Ноември“-Скопје, за 2020/2021 година.

4.            Предлог-решение за именување на член на Управниот одбор на Јавната установа за

деца – детска градинка „Кочо Рацин“ на Општина Центар-Скопје, предложена од Советот на родители.


5.            Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката бр. 02-17/132 од 21.9.2020 година за усвојување на Правилникот за користење на јавните паркиралишта од значење на Општина Центар-Скопје, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје. 

6.            Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката бр. 02-17/134 од 21.9.2020 година за усвојување на Правилникот за начинот и постапката за издавање на повластена паркинг карта за јавни паркиралишта со наплата, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје.

7.            Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката бр. 02-17/136 од 21.9.2020 година за усвојување на Ценовникот на услуги и надоместоци на јавните паркиралишта со кои управува Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје. 

8.            Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката бр. 02-17/138 од 21.9.2020 година за пренамена на финансиски средства од финансискиот план на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје за 2020 година.

9.            Предлог-стратегија за меѓуетничка интеграција во образованието и младинско учество на

Општина Центар-Скопје.

10.          Предлог-одлука за доделување на Годишната награда на Општина Центар-Феникс за 2020 година.

Comments are closed.

Close Search Window