Совет|

Д Н Е В Е Н   Р Е Д за 48-ма седница на Советот на Општина Центар, закажана за 18.6.2020, со почеток во 13:00 часот, во сала на Совет на Општина Центар (барака бр.6)

1.            Предлог-решение за измена на Решението за избор на претседател и на членови на Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања.

2.            Предлог-решение за измена на Решението за избор на претседател и на членови на Комисијата за урбанизам.

3.            Предлог-решение за измена на Решението за избор на претседател и на членови на Комисијата за комунални работи и заштита на животната средина и природата.

4.            Предлог-решение за измена на Решението за избор на претседател и на членови на Комисијата за здравствена, социјална заштита и заштита на деца.

5.            Предлог-решение за измена на Решението за избор на претседател и на членови на Комисијата за култура.

6.            Предлог-решение за измена на Решението за именување на командант на Штабот за заштита и спасување на Општина Центар-Скопје. 

7.            Предлог-одлука за за формирање Комисија за креирање на општинска Стратегија за меѓуетничката интеграција и младинско учество во образованието во општинските основните училишта во Општина Центар Скопје.

8.            Предлог-одлука за основање Совет за социјална заштита на Општина Центар-Скопје.

9.            Разгледување на Извештај за упис на ученици во прво одделение во Општинските основни училишта.

10.          Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката бр. 02-17/105 од3.6.2020 година за усвојување на Кварталниот извештај за работењето на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје за период јануари-март 2020 година, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје.  

11.          Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката бр. 02-17/108 од 4.6.2020 година за пренамена на финансиски средства од финансискиот план на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје за 2020 година, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје. 

12.          Советнички прашања.

Comments are closed.

Close Search Window