Активности|

Дневен ред за 47-ма седница на Совет на Општина Центар, закажана за 28.5.2020 (четврток), со почеток во 13:00 часот, во сала на Совет (барака бр.6)

  1. Предлог-решение за измена на Решението за избор на

претседател и членови на Комисијата за мандатни прашања,

избори и именувања.

2. Предлог-решение за измена на Решението за избор на

претседател и членови на Комисијата за статут и прописи.

3. Предлог-решение за измена на Решението за избор на

претседател и членови на Комисијата за локален

економски развој.

4. Предлог-решение за дополнување на Решението за избор на

претседател и членови на Комисијата за еднакви можности

меѓу жените и мажите.

5. Предлог-решение за измена на Решението за избор на

претседател и членови на Комисијата за Програма за

работа на Советот.

6. Предлог-решение за измена на Решението за определување

членови од Советот на Општина Центар-Скопје за учество

при склучување бракови во Матичната служба на Град Скопје.

7. Предлог-програма за измена на Програмата за образование

на Општина Центар-Скопје за 2020 година.

8. Предлог-програма за измена и дополнување на Програмата

за здраствена, социјална заштита и заштита на деца 

на Општина Центар-Скопје за 2020 година.

9. Предлог-одлука за утврдување на висината на надоместокот за

престој на деца во јавните установи – детски градинки на

Општина Центар-Скопје.

10. Предлог-одлука за прифаќање донација од Друштво за

информатички технологии „ОПЕН МАЈНД СОЛУШНС“

увоз-извоз ДОО Скопје.

Comments are closed.

Close Search Window