Активности, Проекти|

Врз основа на склучениот Меморандум за меѓусебна соработка помеѓу Општина Центар – Скопје и UN Women,  Комисијата за еднакви можности на жените и мажите на Општина Центар – Скопје на 17.7.2019 годинаорганизираше обука за родово одговорно буџетирање за членовите на Советот и за вработените во општинската администрација.

Обуката jа водеше менторот назначен од UN Women Мемет Мемети. Целта на обуката беше да се укаже за важноста од вметнување на родовиот аспект во програмите на секторите на општината.

Comments are closed.

Close Search Window