Проекти|

Дневен ред за четврта седница на Совет на Општина Центар, закажана за 30.12.2021 (четврток), со почеток од 12:30 часот, во сала за седници на Совет (барака бр.6).

Дневен ред:

 1. Предлог-решение за именување членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје.

 

 1. Предлог-решение за именување членови на Надзорен одбор на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје.

 

 1. Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката бр. 02-17/95 од 8.11.2021 година за усвојување на Програма за работа и развој на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје за 2022 година со финансиски план донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје.

 

 1. Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката бр. 02-17/93 од 8.11.2021 година за усвојување на Годишната програма на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје за вршење на комунална дејност донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје.

 

 1. Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката бр. 02-17/101 од 29.11.2021 година за усвојување на Правилникот за користење на јавните паркиралишта од значење на Општина Центар-Скопје, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје.

 

 1. Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката бр. 02-17/103 од 29.11.2021 година за усвојување на Правилникот за начинот и постапката за издавање на повластена паркинг карта за јавните паркиралишта со наплата, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје.

 

 1. Предлог-одлука за давање на користење на простории за деловна намена, во објект катна гаража “Судска Палата“, на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје.

 

 1. Предлог-решение за именување претставник на Општина Центар-Скопје за член во Училишниот одбор во Општинското основно училиште „Киро Глигоров“-Скопје.

 

 1. Предлог-решение за именување претставник на Општина Центар-Скопје за член во Училишниот одбор во Општинското основно училиште „11 Октомври“-Скопје

 

 1. Предлог-решение за именување командант на Штабот за заштита и спасување на Општина Центар-Скопје.

 

 1. Предлог-решение за именување на началник и помошници на началникот на Штабот за заштита и спасување на Општина Центар-Скопје.

 

 1. Предлог-одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2022 година.

 

 1. Предлог-одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на јавните службеници вработени во институциите основани од Општина Центар- Скопје за 2022 година.

 

 1. Предлог-одлука за утврдување на максималниот износ на вредност на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни услуги и директорите на јавните установи за деца основани од Општина Центар-Скопје за 2022 година.

 

 1. Предлог-буџетски календар на Општин Центар-Скопје за 2022 година.

 

 1. Предлог-одлука за доделување на Годишната награда на Општина Центар-Феникс за 2021 година.

 

 1. Предлог-одлуката за донесување на техничка исправка за ГП 7.8 и 7.8а во Изменување и дополнување на Детален урбанистички план Буњаковец 1-УМ7, опфат помеѓу Бул. „Св.Климент Охридски“, ул. „Никола Тримпаре“ и ул. „Дебарца“, Општина Центар-Скопје.

 

 1. Предлог-одлука за донесување техничка исправка за ГП 10.73 во ДУП Градска четврт Ј 07-локалитети Капиштец, Завод за медицинска рехабилитација, Старо Водно, Долно Водно, Мало Курило и Цвеќара, Општина Центар-Скопје.

Comments are closed.

Close Search Window