Комисијата за мандатни прашања, избори и именување

Претседател

Цветанка Симоновска

Членови

1. Јон Фрчковски

2. Биљана Чурилова

3. Никола Георгиевски

4. Драган Станојевиќ

5. Зоран Поповски

6. Томислав Лазаров

Комисијата за статут и прописи

Претседател

Зоран Поповски

Членови

1. Сергеј Попов

2. Јон Фрчковски

3. Оливер Тоновски

4. Никола Георгиевски

Комисијата за финансирање и буџет

Претседател

Томослав Лазаров

Членови

1. Билјана Петрушева

2. Снежана Чупеска

3. Никола Георгиевски

4. Ружа Пачаџиева

Комисијата за урбанизам, планирање и уредување на просторот

Претседател

Ѓошо Вангелов

Членови

1. Биљана Чурилов

2. Петар Милетиќ

3. Никола Георгиевски

4. Снежана Чупеска

5. Томислав Лазаров

6. Милош Делевиќ

Комисијата за локален економски развој

Претседател

Елвир Шабановиќ

Членови

1. Бојана Новаковиќ

2. Драган Станојевиќ

3. Милош Делевиќ

4. Билјана Петрушева

Комисијата за комунални работи и заштита на животната средина и природата

Претседател

Бети Дејанова

Членови

1. Драган Станојевиќ

2. Милош Делевиќ

3. Сергеј Попов

4. Јована Мирческа

Комисијата за јавни дејности

Претседател

Дарко Гиговски

Членови

1. Оливер Тоновски

2. Ѓошо Вангелов

3. Зоран Поповски

4. Билјана Петрушева

Комисијата за образование

Претседател

Биљана Чурилова

Членови

1. Ружа Пачаџиева

2. Бети Дејанова

3. Снежана Чупеска

4. Бојана Новаковиќ

5. Јулијана Димески

6. Милош Делевиќ

Комисијата за здравствена, социјална заштитa и заштита на децата

Претседател

Бети Дејанова

Членови

1. Елвир Шабановиќ

2. Петар Милетиќ

3. Јована Мирческа

4. Сергеј Попов

Комисијата за доделување на општински награди

Претседател

Билјана Петрушева

Членови

1. Зоран Поповски

2. Сергеј Попов

3. Драган Станојевиќ

4. Вејсел Халими

Комисијата за еднакви можности меѓу жените и мажите (родова еднаквост)

Претседател

Јована Мирческа

Членови

1. Јулијана Димеска

2. Билјана Петрушева

3. Вејсел Халими

4. Елвир Шабановиќ

5. Ружа Пачаџиева

Комисијата за култура

Претседател

Бојана Новаковиќ

Членови

1. Петар Милетиќ

2. Дарко Гиговски

3. Томисалв Лазаров

4. Јована Мирческа

Комисијата за програма за работа на Советот

Претседател

Цветанка Симоновска

Членови

1. Оливер Тоновски

2. Ѓошо Вангелов

3. Милош Делевиќ

4. Сергеј Попов

Комисијата за доделување на Годишната награда на Општина Центар „Феникс“

Претседател

Зоран Поповски

Членови

1. Јулијана Димески

2. Дарко Гиговски

3. Елена Петковска

4. Магдалена Неделковска

5. Дарко Конески

6. Нико Николовски

7. Магдалена Забазновска

8. Мери Лазарова Младеновска

Решението за определување членови од Советот на Општина Центар-Скопје за учество при склучување бракови во Матичната служба на Град Скопје

1. Биљана Чурилова

2. Драган Станојевиќ

3. Ружа Пачаџиева

4. Цветанка Симоновска

Close Search Window